ภาพยนตร์ ตอนที่ 2 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 1

ภาพยนตร์ ตอนที่ 5 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 4

ภาพยนตร์ ตอนที่ 12 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 11

ภาพยนตร์ ตอนที่ 14 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 13

ภาพยนตร์ ตอนที่ 38 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 37

ภาพยนตร์ ตอนที่ 40 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 39

ภาพยนตร์ ตอนที่ 43 ได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันกับตอนที่ 42